Starostlivosť o elektrické vozítko

Čo je dôležité pre Vašu spokojnosť a dosiahnutie čo najdlhšej životnosti Vášho autíčka? Prosím prečítajte si týchto zopár nasledujúcich riadkov.

BATÉRIA – nabíjanie a údržba

Pri nabíjaní batérie postupujte podľa týchto pokynov:

 • Zasuňte nabíjačku do zásuvky 220V, potom pripojte konektor batérie ku konektoru nabíjačky. Nabíjačku neponechávajte samostatne (bez pripojenia na konektor batérie) zapojenú v zásuvke dlhšie ako 5s.
 • Dodržujte poctivo dobu nabíjania podľa návodu. Znížená kapacita potom môže byť dôsledkom prebíjania batérie, na ktorú sa nevzťahuje záruka.
 • Pri nabíjaní batérie dbajte na to, aby všetky tlačidla boli vždy v polohe OFF.
 • Po ukončení nabíjania odpojte nabíjačku od siete a až potom od batérie.
 • V záujme životnosti batérie: chráňte batériu pred tzv. hlbokým vybitím, to znamená, keď začne výkon vozidla slabnúť, batériu ihneď nabite. Batériu nikdy nenechávajte vybitú.
 • Keď vozidlo nie je dlhšiu dobu používané, nabite prosím batériu vždy po dvoch mesiacoch.
 • Opakované nabíjanie batérie po dobu dlhšiu, ako je uvedené, môže poškodiť batériu.
 • V prípade nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k úplnému zničeniu batérie. V prípade, že vozidlo nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte batériu a vyberte ju z vozidla.
 • Batériu nevystavujte mrazu a extrémnym teplotám. Pri nedodržaní dôjde k výraznému zníženiu kapacity, popr. k úplnému zničeniu batérie. Batéria musí byť nabíjaná v štandardnej polohe, to znamená dnom dole. Nikdy nenechávajte nabíjanú batériu bez dozoru. Nabíjanie pravidelne kontrolujte.
 • Batérie sú uzavreté a bez údržbové.
 • Pri akejkoľvek manipulácii a pripájaní batérie musí byť dodržaná správna polarita!!

!! VAROVANIE !!

Batéria obsahuje jedovaté látky a žieraviny, preto s nimi zaobchádzajte tak, aby nedošlo k porušeniu ich obalu a nenechávajte ich bez dozoru .

ÚDRŽBA

 • Pravidelne kontrolujte stav Vášho vozidla, súčasti el. systému, konektory, krytky a  nabíjačku. V prípade poruchy vozidlo ani nabíjačku nepoužívajte. Pre opravy používajte iba originálne diely.
 • Predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté neodbornými zásahmi do el. systému vozidla.
 • Vozidlo a batéria nesmie byť umiestnené v blízkosti tepelných zdrojov (radiátory, pece, krby, atd.)
 • Vozidlo nesmie prísť do styku s vodou, dažďom, snehom, atď.
 • Nepoužívajte vozidlo v teréne s povrchom, ako je prach, piesok, voda, blato, a pod., tieto materiály spôsobujú nadmerné opotrebenie prepínačov, motora, prevodoviek a ďalších častí vozidla.
 • Pri jazde v mäkkom teréne môže dôjsť k preťaženiu vozidla. Tepelná poistka potom automaticky odpojí napájanie, tým dôjde k zastaveniu vozidla. Približne po 15s sa tepelná poistka opäť zapne. Pre ďalšiu jazdu je nutné ihneď odstrániť príčinu preťaženia.
 • Pravidelne premazávajte pohyblivé časti, ako sú prevody riadenia, uchytenia kolies, a pod.
 • Povrch vozidla čistite len vlhkou handrou, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
 • Čistenie vozidla môže byť vykonávané len pod dozorom dospelej osoby.
 • Demontáž mechanizmov a motorov vozidla môže prevádzať len servis.

BEZPEČNOST

!! POZOR!! Vozidlo môže byť používané len pod dohľadom dospelej osoby.

 • Pri jazde vpred je vždy nutné vozidlo zastaviť a potom zaradiť spiatočku. Pri zariadení spiatočky pri jazde vpred dôjde k neprípustnému namáhaniu celého mechanického i elektrického systému vozidla. Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje.
 • Pri jazde vzad je vždy nutné vozidlo zastaviť a až potom zaradiť rýchlosť vpred. Pri zaradení rýchlosti pri jazde vzad dôjde k neprípustnému namáhaniu celého mechanického i elektrického systému vozidla. Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje.

Pravidlá bezpečnej jazdy

 • Uistite sa pred jazdou, či nie sú nejaké časti vozidla uvoľnené alebo poškodené!
 • Vozidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti strmých zrazov, schodov a ďalších nebezpečných miest.
 • Vozidlo nie je určené na vozenie po verejných komunikáciách.
 • Pri riadení musí mať dieťa obutú pevnú obuv.
 • Počas chodu vozidla dbajte na to, aby nedošlo ku zraneniu detí zachytením ruky, nohy alebo iných častí tela, oblečenia, a pod. zachytením do pohyblivých častí vozidla.
 • Rešpektujte nosnosť a počet prepravovaných detí na/vo vozidle.

BRZDENIE

El. brzdný systém zastaví vozidlo automaticky, keď dieťa uvoľní pedál akcelerátoru. 

V prípade, že dieťa narazí s autom do pevnej prekážky a má pevne stlačený  plyn a autíčko naraz  prudko zastaví alebo naraz zmení smer jazdy z jazdy pred dozadu alebo opačne môže dôjsť v závislosti na rýchlosti autíčka a váhe dieťaťa k spáleniu vinutia motora a lebo poškodeniu zubov prevodovky. Na tieto závady sa záruka nevzťahuje a oprava sa prevádza na náklady zákazníka.Na tento výrobok sa  vzťahuje záruka 24 mesiacov, na minimálnu zaručenú životnosť batérie je to 6 mesiacov, jej kapacita však záleží na jej formátovaní (spôsobe nabíjania a vybíjania.)

Akýkoľvek z modelov elektrických vozidiel je predávaný ako hračka pre deti, nespĺňa teda jazdné vlastnosti áut so spaľovacím motorom . Nie sú určené na jazdu po cestných komunikáciách, v blízkosti áut, riek, bazénov a chodcov.