Pravidlá používania dronov - alebo lietať áno či nie?

Lietanie dronov na Slovensku už stihla upraviť aj naša neomylná legislatíva, V súvislosti s tým vydal 19. augusta 2015 Dopravný úrad Rozhodnutie č. 1/2015 z 19. 08. 2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (ďalej len „rozhodnutie o podmienkach používania bezpilotných lietadiel“). Týmto dokumentom sa stanovujú podmienky používania všetkých bezpilotných lietadiel na Slovensku, aj tých s hmotnosťou do 20 kilogramov.

Toto rozhodnutie rozdelilo drony do váhových kategórií

 • bezpilotné lietadlo s hmotnosťou najviac 0,5 kg – označuje sa ako tzv. „lietadlo-hračka“ a ide o bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou alebo rovnou ako 0,5 kg a ktoré je hračkou podľa zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek v znení neskorších predpisov (napríklad malá hračkárska helikoptéra na ovládanie),
 • bezpilotné lietadlo s hmotnosťou do 20 kg – ide o bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 20 kg,
 • bezpilotné lietadlo s hmotnosťou 20 kg a viac – ide o bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a viac.

Pravidlá týkajúce sa lietajúcich dronov sú pomerne jednoznačné a závisia predovšetkým na druhu prevádzky. Zatiaľ čo pre nekomerčné lety je dodržiavanie pravidiel jednoduché, komplikácie a problémy môžu nastať pri uskutočňovaní komerčných letov. Vzhľaldom na skutočnosť, že u nás predávané modely (netýka sa to len dronov,ale aj lietadiel a vrtuľníkov- v skratke ich jednotne označujeme ako UAV) spadajú do prvej kategórie, budeme sa podrobnejšie venovať len tejto kategórii.

Poznámka: Maximálna vzletová hmotnosť UAV  zahŕňa nielen jeho samotnú hmotnosť, ale aj celé jeho vybavenie, prevádzkové kvapaliny, pohonné hmoty a v prípade leteckých prác aj príslušný náklad a zariadenia potrebné na ich vykonanie (napríklad fotoaparát alebo videokamera).

Všeobecné zásady používania bezpilotných lietadiel

Medzi všeobecné zásady vykonávania letu s bezpilotnými lietadlami bez ohľadu na ich kategóriu patria hlavne tieto:

 • let dronom sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z dronu,
 • ak má dron maximálnu vzletovú hmotnosť väčšiu ako 7 kg a je poháňaný spaľovacím motorom (čiže táto podmienka sa nevzťahuje na drony, ktoré majú nižšiu hmotnosť ako 7 kg alebo majú elektrický pohon), lietať s ním je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 1 500 m od husto osídlenej oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií alebo zhromaždiska ľudí na voľnom priestranstve,
 • vizuálny kontakt s dronom, neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky a letovú prevádzku a nesmie počas letu dronu meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom,
 • dron sa nemôže používať na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok,
 • z dronu je zakázané zhadzovať predmety alebo rozprašovať chemické látky (výnimkou sú letecké práce),
 • lietať s dronom v noci je zakázané.
 • lietanie s bežným dronom s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg, ktorý nie je lietadlom-hračkou, možno vykonávať len:
 • za priaznivých meteorologických podmienok,
 • v neriadenom vzdušnom priestore triedy G (výška do 2 450 metrov nad morom),
 • vo výške nie väčšej ako 120 metrov nad úrovňou zeme a vo vzdialenosti nie väčšej ako 1 000 metrov od osoby, ktorá takýto dron ovláda,
 • vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 metrov od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá takýto dron ovláda a určeného obslužného personálu dronu počas jeho vzletu a pristátia,
 • tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia,
 • mimo určených horizontálnych a vertikálnych hraníc zakázaného, aktivovaného obmedzeného, prechodne vyčleneného a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru,
 • v oblasti so zvieratami citlivými na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochrany prírody.

Všeobecné zásady a podmienky používania bezpilotných lietadiel sa vzťahujú na všetkých bez ohľadu na to, či dron používate na súkromné účely alebo na podnikateľské účely. Následne to, či budete musieť získavať aj povolenie Dopravného úradu na lietanie s bezpilotným lietadlom, evidovať ho do registra lietadiel alebo získavať preukaz odbornej spôsobilosti, závisí od plánovaného spôsobu jeho používania alebo od jeho hmotnosti.

 

Zdroj: www.nsat.sk

Poznámka autora: Na základe uvedených skutočností je teda možné lietať so svojím dronom alebo lietadlom pri dodržaní všeobecných zásad, ktoré sa týkajú najmä bezpečnosti. Samozrejme môžete používať aj kameru alebo fotoaparát, je však vždy dôležité zvážiť, koho, kde a kedy natáčam alebo fotím bez narušenia súkromia. Alebo zjednodušene používať sedliacky rozum a nerobiť to, čo by mne samotnému vadilo. Potom si užijete naozaj neuveriteľne vela zábavy bez obmedzení.